کارتابل اختصاصی

شما از طریق کارتابل اختصاصی می توانید با ایجا  دسته بندی  محتواهای مختلفی را اعم از فیلم ،صوت ،تصاویر ،متن و فایل را با سطح دسترسی محرمانه برای پرسنل یا مخاطبین خاص خود ارسال نمایید بدون  اینکه عموم آن را مشاهده نمایند.

 

#تقویم بیمه #تقویم شرکت

تماس با BEL