معرفی پلهای ارتباطی

مشتریان محترم می توانند تمام پل ها ی ارتباطی خود را بشرح ذیل در تقویم درج نمایند

تلفن ها

شماره همراه

سایت

ایمیل

آدرس شبکه های اجتماعی

آدرس

معرفی زیر مجموعه ها

و...

 

#ارتباطات#فناوری

 

 

تماس با BEL