مدیریت مصرف دارو تقویم

یکی دیگر از قابلیتهای مورد نیاز کاربران در تقویم مدیریت مصرف دارو می باشد که عموما اکثریت کاربران از این قابلیت برای یادآوری مصرف داورهای مختلف خود در تقویم استفاده می نمایند .

#تقویم هوشمند#سررسید هوشمند

 

 

 

تماس با BEL