عدم محدودیت در نصب

یکی از مشکلات و معضلات تقویم های کاغذی هزینه گران و محدودیت در تعداد آنهاست که نمی توان به همگی این هدیه نوروزی را ارائه داد.

تقویم های هوشمند دیجیتال بخاطر اینکه روی گوشی های هوشمند نصب می شوند براحتی می توانید به تمام 80 ملیوین نفر ایرانی هدیه داد بدون اینکه محدودیتی در نصب و تعداد داشته باشد و کسانی که این هدیه را از شما تحویل می گیرند می توانند یه نسخه دیگری را نیز به اطرافیانشان هدیه بدهند .

 

#نصب#کاغذ#تقویم#نوروز#1400

تماس با BEL