حذف مصرف کاغذ

یکی از اهداف و برنامه های دولتها حفظ منابع طبیعی و محیط زیست برای آیندگان است و دستور العمل حذف مصارف کاغذی در سازمانها سالهاست اجرایی شده است تقویم های هوشمند بهترین جایگزین تقویم های کاغذی می باشد و در کاهش مصرف کاغذ نقش بسزایی را ایفا می نماید

پس بیایید با حمایت از محیط زیست و منابع طبیعی کشور سال 1400 را با تقویم های هوشمند شروع کنیم .

 

#حامی#محیط زیست#منابع طبیعی#درخت#کاغذ

 

 

 

تماس با BEL