براحتی تقویم های کاری  درون سازمانی تعریف کنید

یکی از قابلیتهای جدید تقویم های دیجیتال در سال 1400 بهره مند شدن از تقویم های اختصاصی یا کاری برای پرسنل یا مخاطبین خاص می باشد شما می توانید با برنامه ریزی در پنل مدیریتی  شیفتها ی پرسنل یا تقویم آموزشی یا کاری روی تقویم اختصاصی درون سازمانی خود تعریف نمایید یا حتی می توانید مناسبتهای درون سازمانی یا تولدهای پرسنل یا مناسبتهای خاص خود را در این تقویم جانمایی نموده و برای هر گروه یا حتی افراد  ،تقویم اختصاصی ویژه تعریف نمایید .

 

 

#تقویم مجازی

تماس با BEL