اخبار اختصاصی

یکی از قابلیت های جدید تقویم ارسال اخبار با ایجاد  سطح دسترسی مختلف برای پرسنل یا مخاطبین خاص می باشد بدون اینکه عموم این اخبار را مشاهده نمایند و هر فردی با ورود به کارتابل شخصی خود بتواند آن خبر را مشاهده نماید.

 

 

#تقویم بانکی #تقویم بانکی ملی #تقویم بانک رفاه#تقویم بانک کشاورزی#تقویم بانک مسکن#تقویم ملی #نوروز1400

 

 

 

 

 

 

تماس با BEL